ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN ONDERHOUDSVOORWAARDEN

Algemene verkoops-, leverings- en onder-houdsvoorwaarden van Carl Zeiss B.V., Kamer van Koophandel te Rotterdam: nr. 32033579.

1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden beheersen alle rechtsbetrekkingen tussen Carl Zeiss B.V. (hierna te noemen: "Carl Zeiss") en haar Contractspartij.

1.2 Aanbiedingen van Carl Zeiss zijn altijd vrijblijvend. Verklaringen van Carl Zeiss-medewerkers zijn slechts geldig nadat zij schriftelijk bevestigd zijn door Carl Zeiss.

1.3 Indien deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van de Contractspartij, zullen de algemene voorwaarden van Carl Zeiss altijd voorrang hebben en zo nodig de algemene voorwaarden van de Contractspartij geheel terzijde zetten.

2. BETALINGEN

2.1 Alle prijzen zijn netto. Alle onkosten, belastingen en andere lasten komen ten laste van de Contractspartij. Ook indien deze tussentijds wijzigen. Voor (deel)bestellingen van minder dan 100 EUR (excl. BTW) worden administratie- en verzendkosten gerekend van minimaal 18 EUR (excl. BTW).

2.2 Bij bestellingen m.b.t. de aankoop van producten van meer dan 100.000,00 EUR (excl. BTW) dient de helft van de prijs op het moment van het plaatsen van de bestelling te worden voldaan. De andere helft van de prijs dient te worden voldaan bij levering/installatie.

2.3 Betaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn, daarna is de Contractspartij van Carl Zeiss van rechtswege in gebreke en zijn de wettelijke handelsrente en de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Deze laatste bedragen 10% van de uitstaande vordering, met een minimum van € 350,00, tenzij Carl Zeiss er voor kiest de daadwerkelijk gemaakte kosten te innen.

2.4 Carl Zeiss is gerechtigd op ieder moment voorschotten of enige ander vorm van zekerheid te eisen. Wordt hieraan niet (tijdig) voldaan, dan kan Carl Zeiss de uitvoering van de overeenkomst opschorten, dan wel buitengerechtelijk ontbinden zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn.

3. LEVERINGSTERMIJNEN 

3.1 Alle leveringstermijnen worden slechts als richtlijn gegeven, tenzij Carl Zeiss uitdrukkelijk schriftelijk een uiterlijke leveringsdatum heeft toegezegd.

3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Carl Zeiss te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

3.3 Carl Zeiss behoudt zich het recht voor om de levering/installatie op te schorten in geval van vermoedelijke insolvabiliteit van de Contractspartij.

3.4 De Contractspartij verbindt er zich toe om gedeeltelijke leveringen te aanvaarden.

4. VERZENDING - OVERDRACHT VAN HET RISICO 

4.1 De transportkosten komen ten laste van de Contractspartij. De zaken worden uitsluitend voor risico van de Contractspartij vervoerd vanaf de levering van de zaken door Carl Zeiss aan de vervoerder. De Contractspartij dient de zaken vanaf het moment van vertrek bij Carl Zeiss genoegzaam te verzekeren. 

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

5.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Carl Zeiss tot dat alle aan Carl Zeiss verschuldigde bedragen betaald zijn. Tot dat moment mogen de eigendommen van Carl Zeiss niet aan derden worden verkocht of tot zekerheid van derden strekken. De Contractspartij verbindt zich ertoe, zolang de vordering(en) van Carl Zeiss niet integraal zijn voldaan, de zaken in perfecte staat te onderhouden, alsook de zaken verzekerd te houden tegen alle verzekerbare risico’s tegen vervangingswaarde.

6. AANVAARDING - KLACHTEN 

6.1 Alle controles die uitgevoerd worden, komen voor rekening van de Contractspartij. 

6.2 Alle klachten met betrekking tot geleverde zaken moeten aangetekend schriftelijk aan Carl Zeiss worden uiteengezet binnen de 6 werkdagen nadat de zaken in ontvangst zijn genomen. Na ommekeer van deze termijn is er een onweerlegbaar vermoeden dat de zaken voor akkoord aanvaard zijn. 

7. BIJZONDERE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DIENSTEN-NA-VERKOOP EN ONDERHOUDSCONTRACTEN  

7.1 De facturatie geschiedt na ondertekening van het Onderhoudscontract voor de contracttypes B (medium) en C (premium) of na uitvoering van het onderhoud (contracttype A – basis). In geval van verlenging van contracttype B of C zal dit binnen de eerste week van de eerste maand van de nieuwe periode zijn. De facturatie van reparaties geschiedt na het uitvoeren van de volledige reparatie.

7.2 Alle Prijzen en vergoedingen zijn vermeld in de geldende tarieflijst, dan wel zoals die schriftelijk zijn overeengekomen. Bij gebreke daarvan is Carl Zeiss gerechtigd dit in alle redelijkheid vast te stellen.

7.3 Voor elk toestel behoudt Carl Zeiss zich nadrukkelijk het recht voor om, vóór het onderhoudscontract af te sluiten, inspectiebeurt uit te voeren In geval het toestel defect mocht blijken, zelfs gedeeltelijk, zal de reparatie eerst moeten worden uitgevoerd alvorens het onderhoudscontract in werking treedt. De kosten hiervan worden afzonderlijk gefactureerd. Wanneer het toestel in goede staat mocht blijken te zijn, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd en dan zal deze tussenkomst worden beschouwd als een eerste onderhoudsbezoek conform het onderhoudscontract,. Indien de contractspartij over meerdere toestellen beschikt, mag Carl Zeiss steeds eisen dat alle toestellen van hetzelfde type simultaan onder het onderhoudscontract vallen en/of dat een bepaald toestel uitgesloten wordt van het onderhoudscontract indien dit niet meer op een economisch verantwoorde wijze kan worden onderhouden.

7.4 Het Carl Zeiss-personeel dient vrije toegang hebben tot de toestellen, in alle veiligheid en onder verantwoordelijkheid van de Contractspartij. Oponthoud, dat niet is te wijten aan Carl Zeiss wordt aan de Contractspartij in rekening gebracht als prestaties buiten Onderhoudscontract, op basis van het geldende Carl Zeiss-tarief.

7.5 Voor alle toestellen die door Carl Zeiss gefabriceerd worden, waarborgt Carl Zeiss de beschikbaarheid van vervangende onderdelen voor een periode van 8 jaar, volgend op de laatste productiedatum van het toestel in kwestie. Voor IT-materiaal waarborgt Carl Zeiss een beschikbaarheid van vervangende onderdelen/software van 3 jaar volgende op de laatste productiedatum van het toestel in kwestie.

7.6 De werkzaamheden uit hoofde van de onderhoudscontracten worden uitgevoerd op werkdagen (ma-vrij) tussen 8:30 uur en 17:00 uur.

7.7 Carl Zeiss heeft het recht voor om een beroep te doen op derden voor de uitvoering van haar prestaties onder de onderhoudscontracten.

7.8 Verzoeken van de Contractspartij met betrekking tot zaken/werkzaamheden, die niet in het onderhoudscontract zijn inbegrepen, worden uitgevoerd en gefactureerd tegen het geldende Carl Zeiss-tarief, waaronder: verandering van/of aan het toestel, alsook toevoeging of wegname van niet door Carl Zeiss geleverde randapparatuur of toebehoren, verandering van opstelplaats en hetgeen daaruit voortvloeit, alsmede het oplossen van defecten welke te wijten zijn aan: een onaangepast gebruik, behandeling of handeling, reparaties uitgevoerd door niet door Carl Zeiss geautoriseerd personeel, (on)aangepaste productiemethoden, uitbatingsmateriaal of omgevingstoestanden, invloeden van derde toestellen, een fout in de nodige voorzieningen extern aan het toestel, zoals elektriciteit, perslucht, airconditioning, waterkoeling, enz, alsmede, doch niet beperkt daartoe, situaties van overmacht, zoals, zonder limitatief te zijn: staking, brand, overstroming, onweer, bliksem, aanslagen, natuurrampen enz.

7.9 Het onderhoudscontract heeft een duur van tenminste 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

7.10 Bij gebreke van een schriftelijke opzegging door één der partijen per aangetekende brief van minimaal één maand vóór de vervaldatum, zal het contract automatisch voor de duur van telkens 12 maanden worden verlengd. Bij verlenging van het onderhoudscontract is Carl Zeiss gerechtigd overeengekomen indexaanpassing of andere complementaire prijsaanpassingen door te voeren.

7.11 Na het vijfde jaar na het begin van de contractsperiode, kan het onderhoudscontract enkel worden verlengd met uitdrukkelijke wederzijdse toestemming.

7.12 Reparaties, die gevraagd worden buiten het onderhoudscontract, worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur.

7.13 Voor elke toestel behoudt Carl Zeiss zich het recht voor om een onderhoudscontract te weigeren.

7.14 Een onderhoudscontract zal niet kunnen worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Carl Zeiss.

7.15 Op de reparatiewerkzaamheden zelf geldt een garantietermijn van 3 maanden. Voor het materiaal geldt een garantietermijn van 12 maanden, met uitzondering van de verbruikszaken.

7.16 De defecten als gevolg van slijtage of van ongepast gebruik en de defecten die zich voordoen nadat de zaken zijn gewijzigd of hersteld door anderen dan de technici/ erkende agenten van Carl Zeiss, vallen niet onder enige garantie. De garantie heeft slechts betrekking op de zaken, die door Carl Zeiss gefabriceerd zijn.

8. GARANTIE 

8.1 De garantie geldt voor alle defecten in het materiaal of m.b.t. de fabricage, met uitzondering van de verbruikszaken. Tijdens de eventuele reparatie of vervanging wordt de garantietermijn geschorst.

8.2 De Defecten die het resultaat zijn van normale slijtage of van ongepast gebruik en de Defecten die zich voordoen nadat de zaken gewijzigd of hersteld werden door anderen dan de technici en de erkende agenten van Carl Zeiss worden niet gedekt door enige garantie. De garantie dekt uitsluitend de zaken die door Carl Zeiss gefabriceerd zijn.

8.3 De garantieperiode voor nieuwe zaken bedraagt 12 kalendermaanden. Deze garantieperiode vangt aan op de dag van de levering van de zaken.

8.4 De garantie moet ingeroepen worden bij aangetekende brief, gericht aan Carl Zeiss, onmiddellijk nadat het Defect zich voordoet, doch uiterlijk binnen twee weken.

8.5 Computerprogramma’s worden gegarandeerd tegen alle Defecten die het normale gebruik ervan belemmeren. Bovendien worden computerprogramma’s gegarandeerd voor hun conformiteit met de beschrijvingen van de programma’s die ter beschikking van de Contractspartij worden gesteld, doch uitsluitend wanneer zij geplaatst zijn in overeenstemming met de instructies van Carl Zeiss. Carl Zeiss garandeert nadrukkelijk niet dat de computerprogramma’s zullen werken in alle combinaties die door de Contractspartij gekozen worden, indien die combinaties niet in de beschrijvingen opgenomen zijn. Carl Zeiss neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich en verleent geen enkele garantie op programma’s, interfaces, enz. afkomstig van andere fabrikanten. Carl Zeiss is niet aansprakelijk voor het verlies van datagegevens naar aanleiding van een reparatie.

8.6 Er wordt geen garantie gegeven worden op de levering van refurbished, demo- of tweedehandsmateriaal.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM 

9.1 Carl Zeiss behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor, zoals de rechten van industriële, literaire of artistieke eigendom m.b.t. haar bestekken, plannen, apparatuur, modellen en andere documenten. Zij mogen nimmer worden meegedeeld aan derden zonder schriftelijke toestemming van Carl Zeiss.

9.2 Alle verstrekte documenten dienen aan Carl Zeiss op haar eerste verzoek teruggegeven worden indien het contract niet wordt afgesloten of bij beëindiging /ontbinding van het contract.

9.3 De Contractspartij verbindt er zich toe om Carl Zeiss door middel van een aangetekende brief onmiddellijk op de hoogte te brengen van iedere aanspraak van derden met betrekking tot deze Rechten.

9.4 De Contractspartij verbindt er zich bovendien toe om geen enkele wijziging aan het uiterlijk voorkomen van de zaken aan te brengen die zou kunnen laten lijken dat de Contractspartij of een derde de fabrikant van de zaken is, om de merken die op de geleverde zaken aangebracht te verwijderen en om geen fabrieksmerken van de Contractspartij of van een derde op de zaken aan te brengen.

9.5 Carl Zeiss neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor wat betreft de Rechten die derden zouden kunnen doen gelden op de zaken die gefabriceerd zijn in overeenstemming met de plannen, studies en beschrijvingen van de Contractspartij. De Contractspartij vrijwaart Carl Zeiss dienaangaande te allen tijde.

10. RECHTEN OP COMPUTERPROGRAMMA’S 

10.1 Carl Zeiss verleent zonder exclusiviteit de Contractspartij het recht om de programma’s en bijgevoegde documentatie te gebruiken.

10.2 De Contractspartij verbindt er zich toe om de programma’s slechts te gebruiken voor de geleverde zaken.

10.3 De verleende Rechten kunnen niet aan derden worden overgedragen. De Contractspartij verbindt er zich bovendien toe de programma’s, aanvullingen van programma’s en bijgevoegde documentatie geheel, noch gedeeltelijk te kopiëren, noch te kopiëren van kopieën, noch te reproduceren of er inzage in te geven aan derden. De Contractspartij vrijwaart Carl Zeiss dienaangaande te allen tijde integraal.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING 

11.1 In geval Carl Zeiss niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van het geleverde. Carl Zeiss is nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade, in welke vorm dan ook, schade als gevolg van omzetverlies daar uitdrukkelijk onder begrepen. De Contractspartij zal Carl Zeiss vrijwaren voor claims in verband met schade waarvoor Carl Zeiss in de relatie met de Contractspartij niet aansprakelijk is.

11.2 In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Carl Zeiss beperkt tot een daartoe door haar afgesloten productaansprakelijkheidsverzekering.

11.3 Wanneer de contractspartij verdere aansprakelijkheid afgedekt wil zien, dient zij daarvoor zelf een verzekering af te sluiten.

11.4 De Contractspartij vrijwaart Carl Zeiss te allen tijde integraal met betrekking tot schade veroorzaakt door de Contractspartij zelf, haar medewerkers of derden. 

12. OVERMACHT 

12.1 Indien Carl Zeiss door een situatie van overmacht gedurende een periode van meer dan 45 kalenderdagen niet aan haar verplichtingen tegenover de wederpartij kan voldoen, heeft zij het recht, naar haar keuze, ofwel de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat een schadevergoeding kan worden geëist door de Contractspartij, en dit zelfs indien Carl Zeiss als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

13. BEVOEGDHEIDSBEDING

13.1 Op alle overeenkomsten met Carl Zeiss is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De volgens het Wetboek van Rechtsvordering bevoegde Rechter/Rechtbank is bevoegd van elk geschil kennis te nemen. Bij gebreke van een bevoegde Rechter/Rechtbank in Nederland is de Rechtbank van het Arrondissement, waarbinnen Carl Zeiss kantoorhoudt, in eerste instantie bevoegd.

14. CONFIDENTIALITY AND PRIVACY

14.1 Het verwerken van persoonsgegevens is onderworpen aan regelgeving m.b.t. privacy. De persoonlijke gegevens die wij over u hebben bekomen, zullen eerst worden gebruikt in het kader van de juridische relatie die wij met u onderhouden, en meer bepaald met betrekking tot de verkoops- of onderhoudsovereenkomst die u heeft met Carl Zeiss. Deze informatie kan ook worden gebruikt (i) om eender welke dienst die u vereist te voldoen (ii) in verband met de marketing van Carl Zeiss-producten en -diensten en bijbehorende producten en diensten, via onder andere directe marketing die meer bepaald bestemd is voor persoonlijke gerichte marketingdoeleinden en vervolgens (iii) om te verbeteren hoe wij u kunnen dienen als bedrijf. Deze informatie zal niet kenbaar gemaakt worden aan derden buiten de Carl Zeiss-groep, haar filialen of gelieerde vennootschappen, agenten, dealers of licentiehouders en andere ondernemingen met wie Carl Zeiss een dienstverlening heeft overeengekomen in uw voordeel en eender welke overnemer, aangestelde of vervanger van bovenvermelde partijen. Deze informatie zal oorspronkelijk worden verwerkt en beheerd door Carl Zeiss B.V., Trapezium 300, 3364 DL Sliedrecht, en kan doorgestuurd worden naar andere landen, binnen en buiten de Europese Unie, alwaar zij eveneens kunnen worden verwerkt en opgeslagen. Mits identificatie bent u als individu gerechtigd om na te vragen welke informatie wij over u hebben opgeslagen en om verbeteringen te doen waar nodig. Teneinde zulks te doen kunt u contact opnemen met Carl Zeiss, Postbus 310, 3360 AH Sliedrecht. Daarnaast kunt u zich richten tot het College Bescherming Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.